Program predškole

 

Pripremiti dijete na polazak u školu iznimno je važno zbog prvog dojma koje ono stječe, a koji bitno utječe na njegove stavove, očekivanja i školski uspjeh. Pozitivan stav prema školi i pozitivna slika o sebi na početku školovanja olakšava razdoblje prilagodbe školskoj sredini i poboljšava školski uspjeh.

Program predškole je obavezni program odgojno-obrazovnoga rada za svu djecu u godini prije polaska u školu, a provodi se u periodu od 1. listopada do 31. svibnja u minimalnom trajanju 250h neposrednog rada.
Za djecu koja već pohađaju vrtić on se odvija svakodnevno, u okviru redovitog odgojno – obrazovnog rada, odnosno intergiran je u program svake odgojne skupine koju pohađaju djeca školski obveznici.
Djecu koja nisu polaznici vrtića uključujemo u postojeće predškolske odgojne skupine 2 do 3 puta tjedno u trajanju od 2 do 3h.  

Program predškole provode matični odgojitelji odgojnih skupina u suradnji s djelatnicima stručne službe vrtića (psihologom, logopedom i pedagogom).

 

Cilj Programa predškole je u godini prije polaska u osnovnu školu, kroz usko partnerstvo s roditeljima i širom zajednicom, u poticajnom okruženju razvijati ona znanja, vještine i navike važne za daljnje školovanje djeteta. Osnovna aktivnost, sredstvo i metoda rada koja se primjenjuje u ovom programu jest igra.


Organizirajući i provodeći ovaj program, poštujemo sljedeća načela:

  • program se provodi kao obogaćivanje, a ne kao zamjena za redoviti program,

  • djeca se u aktivnosti uključuju prema osobnom interesu i razvojnim sposobnostima, poštujući njihove individualne razlike, sposobnosti i afinitete obzirom na različita razvojna obilježja,

  • u neposrednom radu s djecom teži se individualizaciji odgojno-obrazovnog procesa, uvažavajući sve aspekte djetetova razvoja

  • unapređujemo intelektualni, društveni, moralni i duhovni razvoj djece kroz stjecanje znanja, vještina i navika, izgrađivanje identiteta, humanizma i tolerancije, odgovornosti, autonomije i kreativnosti

  • pridonosimo osobnoj, emocionalnoj, obrazovnoj i socijalnoj dobrobiti djeteta.U skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, u godini pred školu osnažujemo razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje:
1. Komunikacija na materinskom jeziku          
2. Komunikacija na stranim jezicima      
3. Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju                     
4.Digitalna kompetencija   
5.Učiti kako učiti              
6. Socijalna i građanska kompetencija      
7. Inicijativnost i poduzetnost       
8. Kulturna svijest i izražavanje


© 2022 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.