Stručni tim vrtića - kome se obratiti


Što radi pedagog u vrtiću?


 
 • osigurava i prati cjelokupnu kvalitetu uvjeta u kojima djeca u vrtiću žive – usklađenost kvalitete života djeteta s njegovim potrebama i mogućnostima
 • surađuje s odgojiteljima u kreiranju vremenskog, materijalnog i prostornog konteksta te dobno primjerenih aktivnosti i poticaja koji će omogućavati cjeloviti razvoj djeteta
 • planira i organizira različite oblike obogaćivanja odgojno-obrazovnog procesa (predstave, izleti, posjeti, rekreativni i kraći programi, suradnje s vanjskim ustanovama,...)
 • stvara uvjete i potiče razvoj partnerskih odnosa odgojitelja s roditeljima
 • dostupan je za informacije i podršku roditeljima pri izboru programa u vrtiću te u procesu prilagodbe djeteta na vrtić i/ili pri odgojnim dilemama u procesu rasta i razvoja djeteta

Što radi psiholog u vrtiću? • zajedno s odgojiteljima radi na što kvalitetnijem zadovoljavanju razvojnih potreba djece s ciljem osiguranja njihove osobne, socijalne i obrazovne dobrobiti
 • prati psihofizički razvoj djece i identificira djecu s određenim posebnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju i darovita djeca)
 • pruža roditeljima i odgojiteljima potrebne informacije i psihološku podršku te po potrebi uključuje dijete u praćenje i tretman
 • pruža pomoć i podršku djeci i roditeljima tijekom perioda prilagodbe na vrtić
 • procjenjuje zrelost djeteta za školu i pruža podršku roditelju u pripremi djeteta za taj prijelaz
 • pruža podršku roditeljima u prevladavanju stresnih događaja (rastava, bolest ili gubitak bliske osobe, nasilje u obitelji i sl.) ili kada im je potreban savjet vezan za odgoj djece

Što radi logoped u vrtiću?

 • pomaže djeci u razvijanju njihovih komunikacijskih sposobnosti
 • prati razvoj jezika, govora i komunikacijskih vještina djeteta te  u slučaju zamijećenih teškoća terapijskim postupcima djeluje u pravcu otklanjanja istih
 • individualno radi s djecom s teškoćama u govorno jezičnoj komunikaciji 
 • prati jezično govorni razvoj djece s faktorima rizika
 • provodi prevenciju govorno jezičnih teškoća (u suradnji s roditeljima i odgojiteljima)
 • ispituje i potiče jezičnu spremnost za ovladavanjem početnim školskim vještinama, čitanjem i pisanjem … 

Što radi zdravstveni voditelj u vrtiću?


 • brine o zdravstvenoj zaštiti djece te reagira u slučaju ozljede djeteta u vrtiću ili bolesti
 • identificira djecu sa zdravstvenim osobitostima, utvrđuje specifične zdravstvene potrebe djece (posebna prehrana i sl.) te suradnja sa stručnim suradnicima, odgojiteljima, liječnicima i roditeljima u svrhu provođenja mjera posebne skrbi
 • planira prehranu u vrtiću radi osiguravanja optimalnog rasta i razvoja sve djece
 • osigurava i provodi higijensko – sanitarne uvjete u unutarnjim i vanjskim prostorima ustanove

Što radi edukacijski rehabilitator u vrtiću?

 • prepoznaje, ublažava i otklanja posebne odgojno-obrazovne potrebe djece
 • utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama i o njima informira odgojitelje, ostale suradnike i roditelje
 • provodi individualan rad s djetetom s teškoćama
 • stvara uvjete za uključivanje djece s teškoćama u redovite programe dječjeg vrtića
 • u suradnji s odgojiteljima, stručnim timom i roditeljima utvrđuje najprimjerenije metode rada za svako pojedino dijete te ih primjenjuje u svome radu
 • surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece
 

© 2024 Vrtić Mali princ. Sva prava pridržana.